Δικτυακή Βιβλιογραφία

 

Το υλικό προσφέρεται για την υποστήριξη του μαθήματος της Γλώσσας.

 

ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διδασκαλία σε Πανεπιστήμια

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φιλοσοφική Σχολή Διατμηματικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας

Περιγραφή: Το Διδασκαλείο παρέχει μαθήματα Ελληνικών ως ξένης γλώσσας όλο το χρόνο καθώς και Μεταπτυχιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Περιγραφή: Το Σχολείο προσφέρει μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε αλλοδαπούς και ομογενείς που πρόκειται να φοιτήσουν σε ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ή επιθυμούν, μέσω της ελληνικής γλώσσας, να γνωρίσουν καλύτερα την Ελλάδα.

Πανεπιστήμιο Πατρών- Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Περιγραφή: Διδασκαλία ελληνικών σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής και θερινά μαθήματα ελληνικών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κέντρο Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας και του Πολιτισμού

Περιγραφή: Στο Κέντρο παρέχονται οκτάμηνο πρόγραμμα διδασκαλίας νέων ελληνικών καθώς και πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών διδασκόντων

 

Διδασκαλία από άλλους φορείς

Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Ι.Μ.Χ.Α) Διεθνές Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας Ιστορίας και Πολιτισμού

Περιγραφή: Στο πλαίσιο της Σχολής Βαλκανικών Γλωσσών λειτουργεί τετραετές ή διετές πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας

 

Ιστορία της Νέας Ελληνικής στο Διαδίκτυο

Greek Language in wikipedia

Περιγραφή: Το εκτενές λήμμα της γνωστής δικτυακής εγκυκλοπαίδειας για την ιστορία της νέας ελληνικής γλώσσας. Στα αγγλικά.

 

Μαθήματα Νέων Ελληνικών στο Διαδίκτυο

Φιλογλωσσία

Περιγραφή: Ιστότοπος με πολυμεσικό υλικό για τη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών σε αρχάριους.

Greek through the Internet

Περιγραφή: Μαθήματα με στοιχεία γραμματικής και λεξιλογίου για αρχάριους.

Learn Greek by Kypros-Net

Περιγραφή: Νέα Ελληνικά όλων των επιπέδων

 

Βιβλιογραφία και Υλικό για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων

Περιγραφή: Ο ιστότοπος του προγράμματος με πληροφορίες για τις δράσεις του. Παρέχεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσης εγχειριδίων που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος καθώς και πρόσβαση στη σελίδα Κλειδιά και Αντικλείδια με θεωρητικά κείμενα για τη διδασκαλία.

Τα Ελληνικά ως Ξένη Γλώσσα

Περιγραφή Θέματα γραμματικής, ασκήσεις, μελέτες για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας καθώς και σχολιασμένη βιβλιογραφία για το θέμα.

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών στο Διαδίκτυο

Greek Grammar on the Web

Περιγραφή: Πανεπιστημιακή Πύλη του Πανεπιστημίου Leuven με πλούσιο υλικό και δεσμούς για την ιστορία, τη γραμματική και το συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας

Ancient Greek Tutorials

Περιγραφή: Ιστότοπος του Πανεπιστημίου Berkeley με μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών